top of page

Algemene Voorwaarden Sine Tensio

 

 1. Begrippen

 

Deelnemer: een werknemer in dienst van Opdrachtgever die is aangemeld voor een Workshop of Individueel coaching traject; van Sine Tensio;

Opdracht: een door Sine Tensio te verzorgen Workshop of Individueel coaching traject;

 

Opdrachtgever: de (rechts) persoon in wiens opdracht Sine Tensio een Workshop of Individueel coaching traject aan een Deelnemer verzorgt;

 

Sine Tensio: de eenmanszaak van Minouc de Brauw: Sine Tensio, Liduinalaan 15, 2212 AG Noordwijkerhout KvK nr. 87440105, BTW nummer: NL004419667854;

 

Trainer: een door Sine Tensio gecertificeerde persoon die bevoegd is een Workshop of Individueel coaching traject te geven, met name Minouc de Brauw;

 

Workshop: een door de Deelnemer te volgen dagopleiding met actieve inbreng van de Deelnemer zoals aangeboden door Sine Tensio in haar Workshopaanbod of een vooraf afgesproken maatwerk leerplan. Workshops worden gegeven aan Deelnemers die allen zijn verbonden aan één Opdrachtgever;. De Individueel Coaching Trajecten of Een-op-Een Stress Coaching vallen in de algemene voorwaarden onder de definitie "Workshop".

 

Workshopsmateriaal: de bij een Workshop behorende documentatie en/of attributen.

 

 2. Algemeen

 

2.1.   Sine Tensio geeft workshops met als doel om bewust te worden van stress signalen, zodat daar bijtijds op ingespeeld kan worden. Er kan dan vervolgens gekeken worden naar manieren die stress verminderen. De workshop is niet geschikt voor mensen met ernstige en/of langdurige stressklachten of een burn-out.

 

2.2.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of werkzaamheden tussen Sine Tensio en haar Opdrachtgevers.

 

2.3   Afwijkingen hierop zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk of per email zijn overeengekomen tussen Sine Tensio en de Opdrachtgever.

 

 

 3. Aanmelding en bevestiging

 

3.1     De aanmelding van Deelnemers door Opdrachtgever voor een Workshop dient schriftelijk of per email te geschieden, eventueel voorafgegaan door een offerte van Sine Tensio. Na ontvangst van de aanmelding verzendt Sine Tensio een bevestiging, schriftelijk of per email.

 

3.2     De opdracht is definitief door de bevestiging Van Sine Tensio aan de Opdrachtgever, dan wel de ontvangst door Sine Tensio van de door de Opdrachtgever goedgekeurde offerte dan wel als met de uitvoering van de Workshop is begonnen. Hiermee is de Opdrachtgever verplicht tot betaling.

 

 

 4. Uitvoering, absentie

 

4.1     Sine Tensio zal de Workshop met goede zorg uitvoeren. De Workshop wordt uitgevoerd als inspanningsverplichting.

 

4.2     Bij ziekte/afwezigheid of andere persoonlijke omstandigheden van de daarvoor aangestelde Trainers heeft Sine Tensio een inspanningsverplichting om voor passende vervanging zorg te dragen. In het geval dat dit naar beste vermogen van Sine Tensio niet lukt, kan in overleg met de Deelnemer(s) worden uitgeweken naar een andere datum.

 

4.3     In het geval dat een door de Opdrachtgever aangemelde Deelnemer niet aan een Workshop kan deelnemen, staat het de Opdrachtgever vrij een vervangende Deelnemer te sturen. Deze mogelijkheid bestaat tot de eerste dag van de Workshop.

 

4.4     Indien door toedoen van de Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de Opdracht, zal Sine Tensio waar mogelijk in overleg met de Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk bij Sine Tensio, zullen de redelijke kosten daarvan, in aanvulling op de aanvankelijk overeengekomen vergoeding aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

 5. Workshopmateriaal en persoonsgegevens

 

5.1     Het Workshopmateriaal en de daarin vervatte methodische vaardigheden zijn uitsluitend bestemd voor de Deelnemer. De auteursrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten daarop berusten bij Sine Tensio. Het is niet toegestaan (kopieën van) dit Workshopsmateriaal en de daarin vervatte methodische vaardigheden, brochures etc. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sine Tensio, te verveelvoudigen of openbaar te maken dan wel (om niet) over te dragen of af te geven aan derden buiten de organisatie van de Opdrachtgever.

 

5.2     Het Workshopmateriaal mag ook niet gebruikt worden voor (interne) opleidingstrajecten binnen Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming (licentie) van Sine Tensio.

 

5.3     Alle persoonsgegevens die in het kader van de Opdracht worden verkregen van de Opdrachtgever, worden door Sine Tensio strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld. Persoonsgegevens zullen door Sine Tensio niet worden verstrekt aan derden.

 

 

 6. Aansprakelijkheid

 

6.1       Sine Tensio en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld door de Opdrachtgever of Deelnemer voor schade van de Deelnemer of Opdrachtgever die is of zal worden geleden als gevolg van (de uitvoering van) een Opdracht.

 

 

 7. Vergoeding en betalingscondities

 

7.1       Opdrachtgever verbindt zich na ondertekening van de offerte de in de offerte, of na ontvangst van de bevestiging, de daarin weergegeven vergoeding te betalen. Bij deze vergoeding is een vergoeding voor het Workshopmateriaal inbegrepen. Sine Tensio zal uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de Workshop dienaangaande een factuur aan Opdrachtgever toesturen.

 

7.2       De Opdrachtgever zal de factuur te betalen binnen de in de factuur genoemde betalingstermijn, en uiterlijk vóór de aanvang van de Workshop. Overma­king dient te geschieden op bankreke­ning­nummer NL62 RABO 0318 6053 33 t.n.v. Sine Tensio te Noordwijkerhout onder vermelding van het factuurnummer.

 

 

 8. Annulering door Opdrachtgever

 

8.1       De Opdrachtgever is gerechtigd de Opdracht te annuleren. Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden. De datum van ontvangst van de annulering door Sine Tensio is de datum van annulering. Eventuele restitutie door Sine Tensio geschiedt binnen 30 dagen na annulering.

 

8.2       Ongeacht de reden van annule­ring gelden de volgende regels aangaande de restitutie bij annulering, waarbij als aanvangsdatum van de Workshop de in de bevestiging genoemde datum geldt:

 

8.3       Bij annulering tot 10 weken voor aan­vang van de Workshop is de Opdrachtgever administratie- en/of onkosten van € 75,- verschuldigd aan Sine Tensio.

Bij annulering tussen 10 tot 6 weken voor de aanvang van de Workshop is de Opdrachtgever 25% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan Sine Tensio.

Bij annulering tussen de 6 tot 3 weken voor aanvang van de Workshop is de Opdrachtgever 35% van de overeengekomen vergoeding aan Sine Tensio verschuldigd.

Bij annulering korter dan 3 weken voor aanvang van de Workshop is de volledige vergoeding door de Opdrachtgever verschuldigd en zal niet tot restitu­tie over worden gegaan.

 

8.4       Bij annulering dient het eventueel door de Deelnemer reeds ontvangen Workshopsmateriaal zo spoedig mogelijk op eigen kosten door de Opdrachtgever/Deelnemer te worden teruggestuurd aan Sine Tensio.

 

 

 9. Wijziging dan wel annulering door Sine Tensio

 

9.1       Sine Tensio behoudt zich het recht voor om in geval van ziekte, afwezigheid of andere persoonlijke omstandigheden van een of meer van haar Trainers de Workshop te annuleren, te wijzigen, te verzetten (in tijd en locatie), dan wel op te schorten totdat deze omstandigheid zich niet langer voordoet.

 

9.2       Sine Tensio zal al het redelijke doen om de Workshop overeenkomstig de gemaakte afspraken doorgang te doen vinden, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien deze opnieuw moet worden geannuleerd, gewijzigd, verzet of onderbroken. Indien het niet mogelijk blijkt de Opdracht zoals overeengekomen te voltooien, zal een eventueel reeds betaalde vergoeding worden gerestitueerd overeenkomstig het aantal dagen dat de Opdracht niet is uitgevoerd.

 

9.3       Sine Tensio heeft in geval van een Workshop met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een Opdracht te annuleren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van de volledige door Opdrachtgever betaalde vergoeding

 

9.4       Eventuele restitutie geschiedt binnen 30 dagen na annulering.

 

 

 10. Overmacht

 

10.1.    In geval van overmacht van een partij wordt de nakoming van de desbetreffende en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn.

 

10.2.    Als een partij door overmacht tekortkomt in de nakoming van een verplichting voortvloeiend uit de Opdracht kan de wederpartij, indien vaststaat dat nakoming onmogelijk zal zijn, dan wel na het verstrijken van een schriftelijk gestelde redelijke termijn, de Opdracht per brief of email met ontvangstbevestiging per direct beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

 

10.3.    Onder overmacht wordt niet gerekend het niet of niet tijdig nakomen door een Deelnemer, werknemer of derde van de verplichtingen die deze jegens een der partijen op zich heeft genomen.

 

10.4.    Onder overmacht wordt evenmin gerekend de situatie dat de Opdrachtgever de uitvoering van de Opdracht (een ingeplande Workshop) moet afzeggen of uitstellen wegens onvoldoende Deelnemers.

bottom of page